Stanovy spolku Mladí praktici

 1. Název ustaveného sdružení: Mladí praktici, zkratka: MP, anglicky: Czech Young GPs)
 2. Sídlo Mladých praktiků (dále jen sdružení): Praha. Aktuální adresa při založení sdružení je: Mladí praktici z.s., Zdaru 8, Praha č, 14000.
 3. Předmět a cíle činnosti sdružení:
  1. Podílet se na všech záležitostech, které se týkají mladých praktických lékařů a zájemců o obor všeobecné praktické lékařství.
  2. Být aktivním partnerem v jednáních, ve který se jedná o mladých prakticích, především v problematice vzdělávání a předávání praxí.
  3. Být rovnocenným partnerem organizacím mladých praktiků v Evropě.
  4. Být informačním zázemím pro zájemce o obor z řad studentů i pro mladé praktické lékaře (informování našich členů převážně formou mailové korespondence).
  5. Spolupracovat s ostatními organizacemi PL v ČR.
  6. Zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky.
  7. Organizovat akce související s předmětem činnosti sdružení.
 4. Majetek sdružení: Majetek sdružení je tvořen příspěvky členů, jejichž výši stanovuje valná hromada členů, dary fyzických a právnických osob, příjmy z vědeckých a odborných publikací, případně příjmy z grantových prostředků. O způsobu využití majetku sdružení rozhoduje v souladu se stanovami sdružení rada sdružení. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem sdružení. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení tak, jak je vymezeno v těchto stanovách.
 5. Hospodaření sdružení: Sdružení sestavuje svůj rozpočet na příslušný kalendářní rok a hospodaří podle něho. Následně se provádí do konce února roku následujícího vyúčtování hospodaření, které kontroluje dozorčí orgán – revizní komise sdružení – a schvaluje valná hromada sdružení. Sdružení vede účetní osnovu dle obecně platných předpisů.
 6. Členství ve sdružení: Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členských příspěvků. Členy sdružení mohou být fyzické osoby, které jsou starší osmnácti let. Členy sdružení mohou být: lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem, nebo lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství, nebo studenti oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě.
 7. Práva členů:
  1. účastnit se veškeré činnosti sdružení
  2. volit svého zástupce do orgánů sdružení a být volen do těchto orgánů
  3. navrhovat nové členy sdružení a volit je
  4. kontrolovat činnost sdružení a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce.
 8. Povinnosti členů:
  1. aktivně se účastnit činností směřujících k naplnění cílů sdružení
  2. platit členské příspěvky
  3. mít zřízenou funkční e-mailovou adresu pro kontakt se sdružením (jakákoli e-mailová adresa).
 9. Zánik členství:
  1. úmrtím
  2. vystoupením
  3. dovršením pěti let po složení atestační zkoušky
  4. nezaplacením členských poplatků do data konání výroční valné hromady (na období roku, ve které se valná hromada koná)
   neplněním členských povinností po dobu delší než jeden rok. V tomto případě o zániku členství rozhoduje Valná hromada hlasováním. Pro vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů sdružení.
 10. Orgány sdružení: Valná hromada Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada členů sdružení (dále jen „valná hromada"). Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně a je svolávána radou sdružení, jinak kdykoliv o to požádá minimálně jedna třetina členů sdružení, nebo dozorčí orgán. O svolání valné hromady a jejím programu musí být informováni všichni členové sdružení elektronickou poštou, na adresu, kterou jsou členové povinni pro tento účel sdružení poskytnout, a to nejméně 3 týdny před jejím konáním. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen sdružení má vždy jeden hlas. Zápis z valné hromady musí být zaslán všem členům sdružení obdobně jako pozvánka na valnou hromadu, a to do jednoho měsíce od konání valné hromady. Rada V čele sdružení stojí a o všech záležitostech sdružení rozhoduje minimálně pětičlenná rada, která je volena na ustavující členské schůzi sdružení a dále na valných hromadách sdružení na jednoleté funkční období. Jednání rady svolává podle potřeby předseda sdružení, nebo její místopředseda, případně 1/3 členů rady. Rada předkládá valné hromadě sdružení v době jejího konání a předtím revizní komisi zprávu o své činnosti. Rada volí ze svých řad předsedu a místopředsedu. Předseda sdružení V čele rady je předseda sdružení. Je statutárním orgánem sdružení a jedná za ni navenek. Odpovídá za hospodaření sdružení, řádné vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Předseda sdružení může udělit plnou moc zástupci (místopředsedovi) pro plnění všech svých kompetencí. Dozorčí orgán – revizní komise Ustavující členská schůze a dále valná hromada volí na tříleté funkční období dozorčí orgán – minimálně tříčlennou revizní komisi sdružení. Předseda této komise má právo účastnit se zasedání rady sdružení s hlasem poradním. Revizní komise provádí kromě běžné kontroly hospodaření sdružení také kontrolu plnění plánu činnosti sdružení, plnění úkolů schválených radou sdružení a valnou hromadou. Sleduje dodržování stanov sdružení a vnitřních předpisů. Je dozorčím orgánem, který přijímá a vyřizuje stížnosti a protesty členů sdružení proti rozhodnutí jejích orgánů. Revizní komise předkládá valné hromadě sdružení zprávu o své činnosti. Valná hromada může kterýkoli orgán sdružení odvolat.
 11. Statutárním zástupcem sdružení je předseda rady sdružení.
 12. Rada sdružení je oprávněna ustavovat a rušit orgány a komise sdružení, které nejsou uvedeny ve stanovách, a které budou pro fungování sdružení potřeba.
 13. Stanovy sdružení může měnit pouze valná hromada sdružení. Pro změnu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů sdružení.
 14. Sdružení zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na Valné hromadě. O majetku pak rozhodne Valná hromada.
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací